Stanovy OZ

Home / O nás / Stanovy OZ

Článok 1. Názov a sídlo

1.1 OZ Deťom pre život je zameraná na pomoc a podporu deťom s onkologickým ochorením.
Je nezávislým, dobrovoľným OZ pôsobiacim na území SR, podľa zákona č.83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
1.2. Sídlom OZ je Mierová 40, 821 05 Bratislava
1.3. Zodpovedným zástupcom OZ je predseda združenia.

Článok 2. Vznik združenia

Združenie vzniká dňom registrácie na MV SR.

Článok 3. Poslanie a ciele združenia

3.1. Skvalitnenie a spríjemnenie pobytu onkologickým detským pacientom počas hospitalizácie.
3.2. Zakúpenie hračiek, kníh, a pod., finančná pomoc pri zakúpení prístrojového vybavenia, malých rekonštrukcií na oddelení.
3.3. Organizovanie rehabilitačných pobytov.
3.4. Organizovanie kultúrnych a športových podujatí.
3.5. Poskytovanie ubytovania pre rodičov onkologicky chorých detí.
3.5. Organizovanie finančných zbierok- projektov:
– predaj náramkov- projekt Cyklisti deťom
– športových podujatí
3.6. Podpora a propagácia prevencie onkologických ochorení.
3.7. Uspokojovať ďalšie špecifické potreby detských pacientov s onkologickým ochorením.

 

Článok 4. Členstvo

4.1
Vznik členstva
Členstvo v OZ DS Deťom pre život je dobrovoľné.
Členom OZ sa môže stať fyzická osoba, ktorá:
– má vek minimálne 18 rokov,
– je spôsobilá na právne úkony,
– súhlasí so stanovami OZ Deťom pre život, zoznámila sa s jej cieľmi a úlohami a je pripravená hájiť jej záujmy.
Členom OZ Deťom pre život sa žiadateľ môže stať, ak o to písomne požiada predsedníctvo združenia. Prijatie do združenia schvaľuje predsedníctvo v termíne do 70 dní od doručenia prihlášky.
Členstvo v združení je riadne alebo čestné.

4.2.
Zánik členstva
Zánik členstva môže nastať:
vystúpením – na vlastnú žiadosť člena združenia: členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia o vystúpení zo združenia predsedníctvu.
vylúčením – rozhodnutím predsedníctva: členstvo zaniká dňom rozhodnutia predsedníctva. Je potrebné však člena o tom vopred písomne upovedomiť.
úmrtím člena.
zánikom združenia.

4.3.
Práva a povinnosti riadnych členov
Riadni členovia majú právo:
podieľať sa na činnosti združenia,
byť informovaní o činnosti predsedníctva a spôsobe využitia získaných prostriedkov,
predkladať návrhy, pripomienky, podnety týkajúce sa činnosti združenia,
zúčastniť sa spoločenských akcií, projektov a využívať všetky služby a výhody poskytované združením,
voliť a byť volení do orgánov združenia.
Riadni členovia majú povinnosť:
dodržiavať stanovy združenia,
chrániť majetok združenia,
obhajovať záujmy združenia,
podieľať sa podľa svojich možností na tvorbe a uskutočňovaní cieľov združenia,
zodpovedne vykonávať zverené úlohy a funkcie.

4.4.
Práva a povinnosti čestných členov
Čestní členovia majú právo:
zúčastňovať sa akcií poriadaných združením,
byť informovaní o činnosti združenia.
Čestní členovia majú povinnosť:
dodržiavať stanovy združenia,
hájiť záujmy združenia.

 

Článok 5. ORGÁNY ZDRUŽENIA

Orgánmi združenia sú:
Valné zhromaždenie
Predsedníctvo
Predseda

5.1.
Valné zhromaždenie
Valné zhromaždenie je najvyšší orgán združenia. Je tvorené všetkými riadnymi členmi združenia.
Zasadnutie valného zhromaždenia zvoláva predseda alebo predsedníctvo podľa potreby, spravidla jedenkrát do roka. Mimoriadne môže byť zvolané vtedy, ak o to požiada písomne najmenej 1/3 členov.
Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov.
Valné zhromaždenie najmä:
schvaľuje stanovy združenia, ich zmeny a doplnky, a to 2/3 väčšinou prítomných členov,
volí a odvoláva členov predsedníctva; k odvolaniu členov predsedníctva pred uplynutím ich funkčného obdobia je potrebná 2/3 väčšina prítomných členov, ,
schvaľuje správu o činnosti a hospodárení za minulý rok,
rozhoduje o zrušení združenia a jeho likvidácii, a to 2/3 väčšinou všetkých členov,
rozhoduje o zlúčení združenia, a to 2/3 väčšinou všetkých členov,
volí likvidátora, a to nadpolovičnou väčšinou všetkých členov.
Valné zhromaždenie volí zo svojich členov predsedu združenia. O jeho zvolení rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov.
Z priebehu valného zhromaždenia sa musí vyhotoviť zápisnica, ktorú podpíše overovateľ zvolený na valnom zhromaždení.

5.2.
Predsedníctvo
Predsedníctvo je výkonný orgán, ktorý riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia a ktorý za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu členov.
Členov predsedníctva volí a odvoláva valné zhromaždenie združenia.
O počte členov predsedníctva rozhoduje valné zhromaždenie, musí mať však minimálne 3 členov (vrátane predsedu).
Funkčné obdobie predsedníctva je trojročné.
V prípade odstúpenia niektorého člena predsedníctva v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia, volia nového člena predsedníctva členovia predsedníctva na obdobie do najbližšieho valného zhromaždenia.
Predsedníctvo sa schádza podľa potreby, minimálne 4x do roka. Uznášaniaschopné je, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov.
V rámci svojej kompetencie vyplývajúcej zo stanov a uznesení zhromaždenia členov predsedníctvo najmä:
riadi a zabezpečuje činnosť združenia,
rozhoduje o prijatí a vylúčení členov združenia,
vypracúva plán činnosti, správu o činnosti, návrh rozpočtu i správu o hospodárení združenia,
zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie valného zhromaždenia
členom predsedníctva združenia sa uhrádzajú účelovo vynaložené výdavky, ktoré im vznikli v súvislosti s výkonom funkcie.

5.3.
Predseda
Predseda je štatutárnym orgánom združenia. Zastupuje združenie navonok.
Výkon funkcie predsedu môže byť platený. Predseda môže byť v pracovnom pomere ku združeniu.
Predseda je volený na obdobie 3 rokov. Predsedu volí zo svojich členov predsedníctvo.
Predseda zvoláva a vedie zasadnutia predsedníctva.
Predseda riadi chod združenia a zabezpečuje plnenie jeho poslania a úloh uložených mu predsedníctvom.

5.4.
Organizačné jednotky

OZ Deťom pre život ako právnická osoba s vlastnou právnou subjektivitou môže vytvárať samostatné organizačné jednotky.

Článok 6. HOSPODÁRENIE

OZ Deťom pre život hospodári s hnuteľným i nehnuteľným majetkom, ktorý je nedotknuteľným vlastníctvom združenia a slúži výhradne na plnenie jeho cieľov a zabezpečovanie jeho vlastnej činnosti. Majetok združenia musí byť spravovaný v súlade so zásadami riadneho hospodárenia a s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.
Príjmy združenia tvoria:
granty, dotácie, dary a príspevky fyzických a právnických osôb, tuzemských a zahraničných,
výnosy z verejných zbierok, zo spoločenských akcií, výstav, prezentácií a športových podujatí.

Združenie zaniká:
dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením,
právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra o jeho rozpustení.
Pri zániku združenia sa vykoná majetkové vysporiadanie. Majetkové vysporiadanie vykoná likvidátor určený príslušným orgánom združenia. Likvidátorom môže byť len člen združenia. Likvidátor najskôr vyrovná záväzky a pohľadávky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia najvyššieho orgánu. Likvidačný zostatok bude venovaný právnickej osobe, ktorá nie je založená za účelom zisku. Likvidácia sa nevyžaduje ak peňažné prostriedky OZ prechádzajú na iné OZ.

Splnomocnenec sa dňom registrácie združenia stáva automaticky predsedom združenia OZ DEŤOM PRE ŽIVOT.
Členovia prípravného výboru sa dňom registrácie združenia stávajú automaticky členmi združenia. Takisto sú povinní zvolať valné zhromaždenie združenia do troch mesiacov odo dňa registrácie združenia.
Členovia prípravného výboru sa do konania valného zhromaždenia členov združenia stávajú členmi prvého predsedníctva. Ich funkčné obdobie sa končí dňom konania valného zhromaždenia združenia.

Podrobnosti o organizácii upravuje vnútorný poriadok združenia.
Združenie vzniká dňom registrácie na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.

V Bratislave, 26.6.2009